КЦ Сокобања

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Културни центар „Сокобања“ Сокобања
Седиште:Војислава Илића 2, Сокобања
Претежна делатност:90.04 Рад уметничких установа
Матични број:26200008
ПИБ:113537889
ЈБКЈС:79972
Надлежни орган ЈЛС:Скупштина општине Сокобања
Контакт телефон :
Интернет адреса:kcsokobanja.rs
E-mail:kulturni.centar@opstinasokobanja.com
ОДЛУКА о оснивању  Културног центра “Сокобања” Сокобања ОВДЕ
Статут јавне установе ОВДЕ

РУКОВОДСТВО:

Директор: Далиборка Стевановић

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 27.06.2023. године

ПЛАНОВИ

Годишњи план и програм рада за 2024. годину ОВДЕ

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА И НАЧИНА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА У УСТАНОВИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ПЛАТА И ОСТАЛИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОКОЛОНИМА  ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О  РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ФИКСНИХ И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА„СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ОВДЕ

ПРАВИЛНИК о заштити података о личности ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА У Установи Културни центар „Сокобања“  Сокобања ОВДЕ

ПРАВИЛНИКО УПОТРЕБИ И ЧУВАЊУ ПЕЧАТА Установе Културни центар „Сокобања“ Сокобања ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ Установе Културни центар „Сокобања“  Сокобања ОВДЕ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА ОВДЕ